Voorwaarden

Gewoon lekker duidelijk

Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens SteelYourStraw
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit

Offertes

 1. Offertes van SteelYourStraw zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld
 2. Een offerte is maximaal twee weken geldig, tenzij een ander termijn in de offerte staat vermeld
 3. Als de klant een offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen

Prijzen

 1. Alle prijzen die SteelYourStraw hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die SteelYourStraw hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan SteelYourStraw te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die SteelYourStraw niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Betalingen

 1. Betaling door de klant dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum op de bankrekening zoals aangegeven door SteelYourStraw
 2. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.
 3. SteelYourStraw is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd vooruitbetaling en/of zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering over te gaan.
 4. Indien de klant niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens SteelYourStraw voldoet, is de klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is. Vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn, is klant de wettelijke handelsrente verschuldigd over het factuurbedrag.
 5. SteelYourStraw heeft het recht voor elke aan de Opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d. een bedrag van tenminste EUR 25,– terzake administratiekosten in rekening te brengen. Bij uitblijven van betaling is Opdrachtgever voorts incassokosten verschuldigd, gebaseerd op het rapport Voorwerk II.

Herroepingsrecht

 1. Een klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:het product niet is gebruikt
  1. het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  2. het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  3. het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
  4. de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  5. het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
  6. het product geen los tijdschrift of losse krant is
  7. het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  8. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  2. zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  3. zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  4. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@Steelyourstraw.nl
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan SteelYourStraw, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van SteelYourStraw indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retour kosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal SteelYourStraw deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan SteelYourStraw heeft geretourneerd

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij SteelYourStraw, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft SteelYourStraw het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisers-verzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan SteelYourStraw kan tegenwerpen.

Levertijden

 1. De door SteelYourStraw opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan SteelYourStraw door SteelYourStraw schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij SteelYourStraw niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Transportkosten

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan SteelYourStraw niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan SteelYourStraw, bij gebreke waarvan SteelYourStraw niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Klachten

 1. De klant dient een door SteelYourStraw geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant SteelYourStraw daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen SteelYourStraw uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat SteelYourStraw in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat SteelYourStraw gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan SteelYourStraw.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling SteelYourStraw ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid SteelYourStraw

 1. SteelYourStraw is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien SteelYourStraw aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. SteelYourStraw is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien SteelYourStraw aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van SteelYourStraw vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer SteelYourStraw toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door SteelYourStraw niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat SteelYourStraw in verzuim is.
 3. SteelYourStraw heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien SteelYourStraw kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van SteelYourStraw in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan SteelYourStraw kan worden toegerekend in een van de wil van SteelYourStraw onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van SteelYourStraw kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor SteelYourStraw 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat SteelYourStraw er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. SteelYourStraw is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 Wijziging algemene voorwaarden

 1. SteelYourStraw is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal SteelYourStraw zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van SteelYourStraw.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat SteelYourStraw bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar SteelYourStraw is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Volg ons op #steelyourstraw

Nieuwsbrief?

Schrijf je in!

info@steelyourstraw.nl
Meent, Rotterdam

@2021 door #SteelYourStraw · Akomp

KvK: 72090510